Organisatie

Wij zijn de Theatertroep, een toneelcollectief dat maatschappelijke satires maakt over breuklijnen die door de samenleving lopen. Met de lach als wapen en vaudeville als vorm, gaan we die kloven te lijf. De lach maakt toegankelijk, genereert een ontspanning en welwillendheid bij de toeschouwer die je ontvankelijk maakt voor ideeën die buiten je bubbel vallen. Wanneer je die lach deelt met de persoon naast je – iemand met een andere achtergrond of politieke overtuiging – overbrug je de kloof van ‘individuele waarheid’, overwin je de koppigheid, en breng je mensen dichter bij elkaar: kortom, sla je een brug van hoop. Het is onze inhoudelijke missie om deze geëngageerde komedie met actuele inslag voor een breed publiek op de kaart te zetten.

Bestuur

Vanaf 2013 is De Theatertroep een stichting. De huidige bestuursleden zijn: Mariana Aparicio Torres (voorzitter), Marta Pisco (secretaris), Emma Hilde Fuchs (penningmeester), Karin Kuipers (algemeen bestuurslid) en Joachim Fleury (algemeen bestuurslid). Het is een gemêleerd bestuur met expertises uit verschillende hoeken. Ze hebben aan de ene kant een controlerende, bevragende rol en aan de andere kant een ondersteunende ambassadeursrol. De huidige vaste leden van de Theatertroep vormen de directie. Dit zijn (op alfabetische volgorde): Rosa Asbreuk, Patrick Duijtshoff, Kyrian Esser, Elisabeth ten Have, Timo Huijzendveld en Nicoline Raatgever. De verhouding tussen bestuur en directie (collectief) is vastgelegd het directiereglement. Daarnaast hebben we intern een ‘collectief reglement’ waarin de collectieve werkwijze staat beschreven, en waarin een gedragscode voor binnen het collectief is opgenomen. Iedereen die binnen het collectief komt werken wordt gevraagd dit document door te nemen, om bij te dragen aan een veilige werkvloer. Ook wordt ze de mogelijkheid geboden om aanvullingen aan te dragen. De stichting beschikt over een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

ANBI

Stichting De Theatertroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan Stichting De Theatertroep.

Gegevens Stichting de Theatertroep

Stichting De Theatertroep
Ogentrooststraat 2
1032XC Amsterdam
contact@theatertroep.nl

RSIN/Fiscaal Nummer: 853032531
SBI-codes: 90.01 – 90.01.1 – 90.01.2 – 90.03
KvK-nummer: 58419950
Btw: NL853032531B01
Rekeningnummer: NL98 INGB 0006 2964 66

Doelstelling van Stichting de Theatertroep

De stichting heeft ten doel: op authentieke wijze bruggen slaan in het gevestigde culturele landschap, bruggen tussen verschillende kunstdisciplines, tussen theaterbezoek en het nachtleven, tussen bestaande en nieuwe toneelliteratuur, tussen klassiek repertoire en moderne montagevoorstellingen, tussen regulier theaterpubliek en nieuwe doelgroepen.

Beleidsplan van Stichting de Theatertroep

De volgende zaken met betrekking tot het (financiële) beleid zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting:
“De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het opmaken en spelen van actueel filosofische voorstellingen; de troep gaat op zoek naar nieuwe vormen, formats, locaties en samenwerkingsverbanden door middel van theatraal onderzoek en experiment.
  • Het doorgeven van kennis.
  • Educatieve trajecten en workshops te verzorgen en samenwerkingen met onderwijsinstellingen aan te gaan teneinde een breed en betrokken draagvlak voor haar activiteiten te creeën.”

De stichting beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.

Beloningsbeleid

Onze honorering is conform de Fair Practice Code (fair pay) en we volgen de CAO Theater & Dans. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. Leden van het dagelijks bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor werkzaamheden die hen door het bestuur zijn toegewezen, anders dan het besturen van de stichting.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

 

Pricavyverklaring

Via deze link kan je onze pricavyverklaring lezen.