ANBI

Stichting De Theatertroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan Stichting De Theatertroep.

Een periodieke schenking
Een gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd
• er regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen worden overmaakt naar de culturele anbi die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overmaakt naar dezelfde culturele anbi
De gift stopt uiterlijk bij overlijden van de gever.
• de culturele anbi levert geen tegenprestatie voor de gift

Voor de periodieke schenking is er geen fiscale drempel. Indien u besluit om 5 jaar achter elkaar aan de Stichting de Theatertroep een bedrag te schenken dan kunt u dit bedrag (volledig) in mindering brengen op uw inkomen.
De belastingdienst heeft een schenkingsovereenkomst die u, als belastingplichtige, kunt hanteren. Deze vindt U hier: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften.

Info over de ANBI status van De Theatertroep
Per 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI instellingen om de volgende gegevens over de organisatie te publiceren:

Gegevens Stichting:
Stichting De Theatertroep
Van Baerlestraat 78H
1071 BB Amsterdam
contact@theatertroep.nl

RSIN/Fiscaal Nummer: 853032531
SBI-codes: 90.01 – 90.01.1 – 90.01.2 – 90.03

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: op authentieke wijze bruggen slaan in het gevestigde culturele landschap, bruggen tussen verschillende kunstdisciplines, tussen theaterbezoek en het nachtleven, tussen bestaande en nieuwe toneelliteratuur, tussen klassiek repertoire en moderne montagevoorstellingen, tussen regulier theaterpubliek en nieuwe doelgroepen.

Beleidsplan

De volgende zaken met betrekking tot het (financiële) beleid zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting:
“De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het opmaken en spelen van actueel filosofische voorstellingen; de troep gaat op zoek naar nieuwe vormen, formats, locaties en samenwerkingsverbanden door middel van theatraal onderzoek en experiment.
 • Het doorgeven van kennis.
 • Educatieve trajecten en workshops te verzorgen en samenwerkingen met onderwijsinstellingen aan te gaan teneinde een breed en betrokken draagvlak voor haar activiteiten te creeën.”

De stichting beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinding van de stichting wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door:

 • Chris Keulemans (voorzitter)
 • Martijn de Rijk (secretaris, vice-voorzitter)
 • Wouter Goedheer (penningmeester)
 • Hagar Heijmans (algemeen lid, ondersteunend penningmeester)

Het bestuur houdt toezicht op het dagelijks bestuur en wordt gevormd door het collectief:

 • Rosa Asbreuk
 • Patrick Duijtshoff
 • Kyrian Esser
 • Elisabeth ten Have
 • Timo Huijzendveld
 • Jordi Möllering
 • Nicoline Raatgever
 • Jochum Veenstra
 • Roos Visser
 • Jasmijn Vriethoff

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. Leden van het dagelijks bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor werkzaamheden die hen door het bestuur zijn toegewezen, anders dan het besturen van de stichting. De hoogte van de vergoeding voor dagelijks bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur middels de jaarbegroting of projectbegrotingen. Hiervoor wordt de CAO Theater als richtlijn gehanteerd. Ook voor overige projectmedewerkers geldt deze CAO als richtlijn.

Downloads:
Jaarrekening Stichting De Theatertroep 2015
Jaarverslag Stichting De Theatertroep 2015
Jaarrekening Stichting De Theatertroep 2014
Jaarverslag Stichting De Theatertroep 2014